.

«سارىشاعان» پوليگونىندا اۋقىمدى وقۋ-جاتتىعۋ وتتى

قاراعاندى وبلىسىنداعى «سارىشاعان» اسكەري پوليگونىندا تمد ەلدەرىنىڭ  اۋە قورعانىس كۇشتەرىنە ورتاق جۇيەنىڭ اۋقىمدى وقۋ-جاتتىعۋى وتتى.

02

«جاۋىنگەرلىك دوستاستىق – 2017» دەپ ات قويىلىپ، ايدار تاعىلعان بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ بارىسىندا وق اتۋدىڭ تۇر تۇرى قولدانىلدى.

03

وعان قر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرىمەن قاتار، وزبەكستان مەن قىرعىزستان سەكىلدى تمد ەلدەرىنىڭ اسكەريلەرى دە قاتىستى.

04

شارا ماقساتى – ەلىمىزدىڭ اۋە شەبىندەگى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى ەكيپاجدارى مەن جاۋىنگەرلەردىڭ شەبەرلىگىن شىڭداپ، اسكەري كەزەكشىلىك دايىندىعىن جوعارعى دەڭگەيگە كوتەرۋ.

وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە ۇشقىشتار جاقىن، ورتا جانە الىس قاشىقتىقتاعى «اۋە-اۋە»، «اۋەنىڭ جوعارعى قاباتى» ساناتىندا باسقارىلاتىن زاماناۋي زىمىرىندار مەن ارتۇرلى كاليبرلى زىمىرانداردى كەڭىنەن قولداندى.

06

جەردەگى نىسانداردى كوپ فۋنكتسيونالدى سۋ-27، سۋ-30سم، ميگ-29، ميگ-31 ۇشاقتار مەن مي-35م جانە مي-171ش تىكۇشاقتار دالدەسە، اۋەدەگى نىسانداردى اتۋ مىندەتى س-300، س-200، س-125، س-75 «كۋب» جانە «كرۋگ» زەنيتتىك زىمىران كەشەندەرىنە جۇكتەلدى.

07

جاۋىنگەرلەر سونداي-اق، شارتتى تۇردە جارالانعان قارۋلاستارىن وزدەرىمەن بىرگە الا كەتۋ وپەراتسيياسىن ساۋاتتى جۇزەگە اسىرا الدى.

08

فوتو: ەربولات شادراحوۆ

       

پىكىر جازۋ