ارى دامدى، ارى ساندى

1952_25

نينا ستروچليك

كاپۋچينو كوپىرشىگىنە سۋرەت سالۋ، ارقيلى بەزەندىرىلگەن گامبۋرگەرمەن قاتار تاعامدى ۇسىنۋدىڭ قاي تۇرى بولماسىن الەۋمەتتىك مەدياعا جاتادى. ونىڭ نەگىزى تالعامپاز ونەردەن تۋىنداعان: تىپتى، ونەرپاز كونە شەبەرلەر دە بۇعان وز ۇلەستەرىن قوسقان.

2016 جىلعى زەرتتەۋىندە كارنەلل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تاعام جانە سۇرىپ زەرتحاناسىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى 1500-2000 جىلدار ارالىعىنداعى وتباسىلىق تاماقتانۋ تاقىرىبىنداعى امەريكالىق جانە ەۋروپالىق كوركەم سۋرەتتەردى ساراپقا سالدى. زەرتتەۋشىلەر تاعام تۇرلەرىنىڭ بەينەلەۋ ونەرىندە قانشالىقتى جيى كەزدەسەتىندىگىن ولاردىڭ شىنايى ومىردە قولدانىلۋىمەن بايلانىستىرادى. مىسالى، ەلدەگى تەڭىز جاعالاۋلارى وتە قىسقا بولسا دا، مولليۋسكالار نەمىس سۋرەتشىلەرىنىڭ اربىر بەسىنشىسىندە كەزدەسەدى ەكەن. سيرەك كەزدەسەتىن دامدى تاعامدار، اسىرەسە، شاياندار، ارتيشوكتار، ورمان جاڭعاقتارى مەن ليموندار جيى بەينەلەنەتىنىن انىقتالعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، بۇل بەينەلەر جەلىنگەن تاعامدارعا قاراعاندا كوبىرەك قولدانىلعان.

تاعامنىڭ اسەم كورىنىسى 20 عاسىردا ايتارلىقتاي ازايدى، بىراق بەرتىندە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن سمارتفوندار ارقىلى ول قايتا جاندانا باستاعانداي.

زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا:

39% گەوگرافييالىق اشىلۋلار داۋىرى سۋرەتتەرىندە ۇلۋ بەينەلەنگەن

28% اعارتۋ داۋىرى سۋرەتتەرىندە ليمون بار

26% اعارتۋ داۋىرى سۋرەتتەرىندە جۇزىمدى كورۋگە بولادى

«شايان ناتيۋرمورتى» سۋرەتى (16401 S1) يان داۆيدس، دە حەم، تولەدو ونەر مۋزەيى

    

پىكىر جازۋ