.

جۋرنالدىڭ ساتىلاتىن ورىندارى

اقپان

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ اقپان ايىنداعى نومىرى

ناۋرىز

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ ناۋرىز ايىنداعى نومىرى

ساۋىر

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ ساۋىر ايىنداعى نومىرى

مامىر

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ مامىر ايىنداعى نومىرى

Mausym

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ ماۋسىم ايىنداعى نومىرى

شىلدە

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ شىلدە ايىنداعى نومىرى

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 استانا قالاسى 1
 استانا قالاسى 2
 الماتى قالاسى 1
 الماتى قالاسى 2
 اقتوبە قالاسى
 شىمكەنت قالاسى
 تالدىقورعان قالاسى
 قاراعاندى وبلىسى
 قوستاناي قالاسى
 سولتۇستىك ايماق
 سەمەي، وسكەمەن
 اتىراۋ، اقتاۋ
 ورال قالاسى

 

 

كىرۋ
*
*تىركەلۋ
*
*
*
جاڭا قۇپييا سوز