جۋرنالدىڭ ساتىلاتىن ورىندارى

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ اقپان ايىنداعى نومىرى

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ ناۋرىز ايىنداعى نومىرى

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ ساۋىر ايىنداعى نومىرى

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ مامىر ايىنداعى نومىرى

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ ماۋسىم ايىنداعى نومىرى

«National Geographic قازاقستان» جۋرنالىنىڭ شىلدە ايىنداعى نومىرى

 استانا قالاسى 1
 استانا قالاسى 2
 الماتى قالاسى 1
 الماتى قالاسى 2
 اقتوبە قالاسى
 شىمكەنت قالاسى
 تالدىقورعان قالاسى
 قاراعاندى وبلىسى
 قوستاناي قالاسى
 سولتۇستىك ايماق
 سەمەي، وسكەمەن
 اتىراۋ، اقتاۋ
 ورال قالاسى